Publications

Structural Knowledge Distillation

Published in Arxiv, 2020

Xinyu Wang*, Yong Jiang*, Zhaohui Yan*, Zixia Jia*, Nguyen Bach, Tao Wang, Zhongqiang Huang, Fei Huang, Kewei Tu.

*: Equal Contributions